(En ”anden” model over kvælstoffets kredsløb J)
Parkeringspladsmodellen

 

NB: Ikke alle processerne herunder er ikke kemisk afstemt!


P.1: Kvælstoffiksering: Blågrønalger og nogle bakterier, fx knoldrodsbakterier (Rhitzobium), kan optage atmosfærisk kvælstof (N2) og fikserer det til NH3/NH4+. NH3/NH4+  indbygges herefter i aminosyrer (P.6). Processen er meget energikrævende. Knoldrodsbakterier lever i symbiose med bælgplanter, og leverer det fikserede kvælstof (her NH3/NH4+) til planten mod at modtage sukkrose.

N2 + 6H ® 2NH3
NH3 indgår i ligevægt med H2O og danner NH4+

(NH3+ + H2O « NH4+ + OH-)

 

P.2: Nitrifikation: Under gode ilt-forhold, kan nitritbakterier (fx Nitrosomonas) omdanne ammonium til nitrit.

2NH4+ + 3O2 ® 2NO2+ 4H+ +2H2O

 

P.3: Nitrifikation: Under gode ilt-forhold, kan nitratbakterier (fx Nitrospira) omdanne den dannede nitrit til nitrat:

NO2- + O2 ® 2NO3-

 

P.4: Denitrifikation: Under dårlige ilt-forhold (anaerobe) i vand eller jord, vil denitrificerende bakterier (fx Pseudonomonas) udnytte ilten i nitrat og omdanne den til atmosfærisk kvælstof.

Organisk stof + NO3-  + H+ ® N2 + CO+ H2O

 

P.5: Når alger eller planter optager nitrat, skal de bruge energi for at omdanne nitraten til ammoniak. Dette skyldes, at nitrat er på et lavere energi trin end ammoniak.

NO3- + energi ® NH3

 

P.6: Planterne indbygger kvælstoffet (N) i plante aminosyrer og dernæst proteiner.

NH3 + en organisk syre ® aminosyre

 

P.7: En nedbrydnings proces. Døde planter nedbrydes af nedbrydere til næringssalte igen. Kræver ilt til bakteriernes respiration.

Organisk stof (protein/DNA) + O2 ® NH3 + CO2 + H2O + andre næringssalte

 

P.8: Almindelig fødekæde/fødenet. Planteprotein spises og nedbrydes, hvorefter aminosyrerne indbygges i dyre protein.

Plante protein ® mange aminosyrer ® Dyre protein

 

P.9: En nedbrydnings proces ala. P.7. Døde dyr, faces og urin mm. nedbrydes af nedbryderkæden til næringssalte igen.

Dødt organisk materiale + O2 ® NH4+ + CO2 + H2O + andre næringssalte